Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Monitorovanie škodcov

Jedným z najdôležitejších dôvodov pre kontrolu škodcov je vyvarovať sa nebezpečenstvu kontaminácie potravín mikroorganizmami, ktoré sú pomocou škodcov prenášané a minimalizovať tak riziko vzniku zdravotne škodlivej potraviny. Kontrola škodcov je jedným z nevyhnutných predpokladov, ktoré musia byť v potravinárskej prevádzke zabezpečené a vykonávané. V rámci systému HACCP sa zaraďujú do ovládacích opatrení , ktoré majú obmedziť alebo znížiť v jednotlivých krokoch výrobného procesu nebezpečenstvo hroziace od škodcov.

Medzi škodcov v potravinárskom priemysle patria tie živočíchy, ktoré v procese výroby a manipulácie s potravinami svojou prítomnosťou a činnosťou spôsobujú znehodnotenie alebo zničenie potravín. V dôsledku činnosti rôznych škodcov sa potraviny stávajú nepoužívateľnými.
Medzi najrozšírenejších škodcov v potravinárstve patria hlodavce (myši, potkany, hraboše), hmyz (včely, osi, šváby, rusy, mravce a iní skladištní škodcovia), vtáci (holuby, vrabce), zdivočené psy a mačky.

Pre výrobné potravinárske podniky zabezpečujeme:

  1. Vytvorenie preventívnych opatrení proti zamoreniu škodcami
  2. Inšpekcia, monitoring a ničenie škodcov
  3. Vyhodnocovanie kontroly škodcov

Inšpekcia a monitoring škodcov

Inšpekcia a monitoring škodcov sú činnosti zamerané na sledovanie a pozorovanie výskytu škodcov alebo známok ich aktivít. Sú veľmi účinným prostriedkom sprevádzajúcim alebo doplňujúcim zavedené preventívne opatrenia pre kontrolu škodcov. Až na základe výsledkov monitoringu a inšpekcie sa vykonáva samotná činnosť zameraná na likvidáciu škodcov medzi ktoré patrí ukladanie jedových návnad na hlodavce, kontaktné potreby na hmyz, plynovanie a odchyt vtákov.

Monitoring a ničenie škodcov

Tieto dve činnosti sú niekedy chápané ako priebežná a ochranná dezinsekcia či deratizácia. V potravinárskych prevádzkach sa veľmi často prelínajú a dopĺňajú. Dôvodom je to, že pri monitoringu výskytu škodcov (hlodavce, hmyz) dochádza vlastne k ich odchytu a likvidácii. Ak sa inštalujú napr. feromonové lapače hmyzu, v ktorých je feromón, súčasťou lepovej vrstvy je možné ich prítomnosť jednak sledovať a v prípadoch, keď sa vyskytnú aj ihneď ničiť. To isté platí aj o elektrických lapačoch hmyzu alebo nástrahách na hlodavce, kedy pravidelným monitoringom deratizačných staničiek je možné vysledovať jednak to, či sa škodcovia v danom objekte nachádzajú a taktiež ich likvidovať pokiaľ jedovatú nástrahu skonzumujú.

Monitoring a ničenie hmyzu

Pravidlá pre vykonávanie a vyhodnocovanie účinnosti ochrannej dezinsekcie sú väčšinou zhodné s požiadavkami na kontrolu hlodavcov. K dispozícii musí byť plán rozmiestnenia lapačov hmyzu a záznamy z pravidelného monitoringu lapaného hmyzu. Množstvo chyteného hmyzu by malo byť podkladom pre prípadné premiestnenie, doplnenie alebo zníženie počtu lapačov hmyzu.
Pravidelne a starostlivo vykonávaná inšpekcia by mala poskytnúť informácie o bežnom alebo zvýšenom stave škodcov. Na základe týchto informácií je možné naplánovať potrebné zásahy vedúce k ničeniu alebo odstráneniu zistených škodcov. V prípade, že inšpekcie sú vykonávané starostlivo a pravidelne, je možné činnosť vedúcu k likvidácii škodcov cielene zamerať na určitý druh škodcov a konkrétne cieľové miesta, čo vlastne znamená zníženie nákladov na špeciálnu ochrannú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu.
Na monitoring a zníženie populácie lietajúceho hmyzu sa doporučuje používať elektrické lapače hmyzu s UV lampou a lepiacou plochou. Funkciou UV lampy je prilákať hmyz, ktorí sa zachytí (nalepí) na lepiacu plochu, ktorá je umiestnená za touto lampu. Lepiaca plocha sa za novú mení podľa potreby. Prísne hygienické normy ktorými sa riadi HACCP prikazuje používať systém lepiacich plôch pri ktorých nedochádza k spáleniu hmyzu a následnému rozptýleniu do okolia.

Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k ľuďom, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti. Každý zásah v oblasti DDD je dôsledne zdokumentovaný podľa legislatívnych požiadaviek, a slúži pre kontrolu vykonaných prác pre objednávateľa a pre kontrolné orgány.