Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Legislatíva

Pozor pri výbere dodávateľa na deratizáciu – dezinsekciu - dezinfekciu. Ako už býva zvykom, mnoho firiem aj v tomto odvetví podniká bez potrebných oprávnení a skúseností. Pri zadávaní zákazky si uvedené skutočnosti vopred preverte. Pri kontrolách alebo auditoch vo Vašej prevádzke už býva neskoro a sankcie zo strany kontrolných orgánov nie sú zanedbateľné !
 
Osvedčenia potrebné na výkon deratizačných , dezinsekčných a dezinfekčných prác
 
  • Zo strany RÚVZ v mieste sídla spoločnosti schválený prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  • odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie –  osvedčenie vydané na meno
  • odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami-  osvedčenie vydané na meno
  • doklad o aktualizačnej odbornej príprave a absolvovaní preskúšania na overenie odbornej spôsobilosti - osoby s odbornou spôsobilosťou na prácu s dezinfekčnými látkami a prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov v zmysle § 15 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v rámci povinnej aktualizácie vedomostí minimálne 1 x za 5 rokov   -   osvedčenie vydané na meno
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja vydáva  osvedčenia len na základe vykonanej štátnej skúšky pred komisiou.  Len samotné získanie osvedčenia o absolvovaní  odbornej alebo aktualizačnej prípravynie je doklad oprávňujúci osobu na meno ktorej bolo osvedčenie vystavené vykonávať profesionálnu DDD činnosť.
 
  • Registrácia spoločnosti ako producenta vedľajších živočíšnychproduktov a odvodených produktov vrátane pridruženej činnosti zberu a prepravyv zmysle § 39a zákona č. 39/2007 Z. z. a požiadaviek nariadenia (EÚ). Spoločnosť vykonávajúca DDD činnosť musí byť registrovaná na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky. Spoločnosť vykonávajúca DDD činnosť musí mať pridelené registračné číslo - Osvedčenie vydané na firmu 
  • Zmluvu s registrovanou spoločnosťou oprávnenou na likvidáciu Živočíšnych vedľajších produktov anebezpečných odpadov po vykonanej DDD činnosti 
  • V prípade, že firma a jej výkonní pracovníci nemajú uvedené oprávnenia, nie je dodržaná oprávnenosť vykonávať DDD služby na území SR, nakoľko firma a jej pracovníci nespĺňajú platné legislatívne podmienky dané pre výkon činnosti
 
DDD činnosť čiže dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov patrí medzi viazané živnosti, nie je možné ju vykonávať bez potrebných osvedčení. Každý držiteľ osvedčenia musí podľa zákona absolvovať výučbu v rozsahu presne stanovených hodín vrátane písomných a ústnych testov pred odbornou komisiou. 
 
– práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie 
je potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti, podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., - regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
 
VI. Rozsah požadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
 
a) právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
 
b) epidemiológia, základy z mikrobiológie vo vzťahu k činnosti
1. základné pojmy, úloha a náplň epidemiológie a epizootológie,
2. hygiena životného prostredia,
3. spôsob prenosu infekčných ochorení,
 
c) práca s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
1. základné pojmy,
2. zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť,
3. klasifikácia, rozdelenie nebezpečných chemických látok a zmesí,
4. skladovanie prípravkov,
5. balenie, označovanie obalov (výstražné symboly, označenia),
6. etikety prípravkov, karty bezpečnostných údajov a ich obsah,
7. charakteristika nebezpečenstva prípravkov, symboly,
8. posudzovanie rizika, zdravotný dohľad,
9. špecifické ochranné opatrenia,
10. prevádzkový poriadok a posudok o riziku,
11. povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby,
12. osobné ochranné pracovné prostriedky,
 
d) toxikológia
1. základné pojmy, toxicita,
2. charakteristika prípravkov z hľadiska toxicity a ich rozdelenie, označovanie, skladovanie, karta bezpečnostných údajov,
3. prevádzkový poriadok – náležitosti, posudok o riziku,
4. skladovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky,
5. cesty vstupu toxických látok do organizmu,
6. druhy a príznaky otráv a hlavné zásady prvej pomoci, toxicita,
 
e) dezinfekcia
1. prehľad skupín dezinfekčných prípravkov a mechanizmus ich účinku,
2. pracovné a technologické postupy,
3. spôsoby aplikácie dezinfekčných prípravkov a hodnotenie účinnosti,
4. dezinfekcia v objektoch živočíšnej výroby,
5. ochranná a ohnisková dezinfekcia,
 
f) dezinsekcia
1. základné pojmy, prehľad druhov škodlivého hmyzu, roztočov, vývojové cykly,
2. prehľad skupín schválených dezinsekčných prípravkov,
3. spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku,
4. prírodné ohniskové nákazy,
5. pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov,
6. postreková technika na výkon dezinsekcie,
7. preventívna a represívna dezinsekcia,
8. hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri dezinsekcii,
 
g) deratizácia
1. základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov,
2. prehľad skupín schválených deratizačných prípravkov,
3. spôsoby deratizácie,
4. spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku, dávkovanie,
5. teoretické a praktické zručnosti pri výkone deratizácie,
6. pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, kontrola účinnosti,
7. vyhodnotenie účinnosti,
8. preventívne opatrenia proti vnikaniu, zahniezdeniu, pomnoženiu a ďalšiemu šíreniu škodlivých hlodavcov,
9. hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri deratizácii.