Sládkovičova 1306/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 0907 318 959 jktech@jktech.sk

Deratizácia

Je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov ako sú potkany alebo myši. Pod pojmom deratizácie rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje. Premnoženie živočíšnych škodcov môže ohroziť verejné zdravie salmonelózami, leptospirózou, tularémiou, týfusom, cholerou, či morom. V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov odporúčame vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň. Jarná deratizácia je dôležitá práve preto, že potkany sú po zime vyhladované a v snahe nájsť si čo najviac potravy, sa snažia dostať čo najbližšie k zdrojom svojej obživy. Jesenná deratizácia je dôležitá preto, že pred zimou si potkany hľadajú teplejšie miesta a vhodné úkryty na prezimovanie, aby mohli v pokoji prežiť tvrdšie podmienky zimy.

Deratizácia sa týka fyzických aj právnických osôb, ktoré sú “povinné na vlastné náklady uzavrieť zmluvu  o výkone deratizácie vo svojich objektoch s deratizačnou firmou, ktorá je na túto činnosť odborne spôsobilá a oprávnená  ju  vykonávať v zmysle platných legislatívnych predpisov.”  Deratizácia býva vykonávaná v zmysle Zákona o verejnom zdravotníctve minimálne 2x ročne v inváznych mesiacoch jar - jeseň.  Rovnako sa opatrenia týkajú aj všetkých majiteľov nehnuteľností, ktorí musia v tomto termíne vykonať deratizáciu na vlastné náklady.

Prečo deratizovať:

  • Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, až takmer 30 druhov
  • Prenos ochorení kontamináciou potravy (leptospiróza, salmonelóza, helmintóza)
  • Prenos infekcií ektoparazitmi (mor, vírusový zápal mozgových blán)
  • Infekcia z kontaktu a uhryznutia (leptospiróza, sodoku)
  • Zabránime ekonomickým škodám na majetku a zariadeniach - prehryzené káble, znehodnotený tovar, škody na objektoch, elektroinštaláciách, rôznych rozvodoch a izoláciách
  • Zabránime prípadnému zahniezdeniu a nekontrolovateľnému množeniu v skladoch a menej navštevovaných priestoroch, dutinách...
  • Deratizáciu taktiež nariaďuje legislatíva

V priestoroch potravinárskych prevádzok ako je výroba, predaj potravín, skladovanie, stánky rýchleho občerstvenia, HORECA segment sú prevádzkovatelia povinní zabezpečiť pravidelné odborné monitorovanie a profesionálnu likvidáciu zistených živočíšnych škodcov v rozsahu 1x mesačne . Na túto činnosť sú povinní zabezpečiť dodávateľskú firmu odborne spôsobilú a oprávnenú  vykonávať DDD služby v zmysle platných legislatívnych predpisov. Dodržiavanie a kvalitu vykonávania  pravidelnej deratizácie a dezinsekcie v  v potravinárskych prevádzkach pravidelne kontrolujú v zmysle zákona Regionálne úrady verejného zdravotníctva  alebo Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Odporúčame prevádzkovateľom potravinárskych zariadení zodpovedne dodržiavať vykonávanie DDD prác ako aj samotný výber dodávateľskej firmy na výkon DDD služieb.  Sankcie a pokuty sú nepríjemné pre každého podnikateľa v potravinárstve, či už vlastní bufet, pizzeriu, reštauráciu, potravinársku výrobu alebo inú potravinársku prevádzku. Mnoho prevádzkovateľov potravinárskych podnikov berie problematiku bezpečnosti a kvality potravín na ľahkú váhu. Často nezodpovedne podcenia bezpečnosť potravín alebo pokrmov, ktoré predávajú alebo pripravujú a nie sú si vedomí následkov, ktoré môžu vzniknúť z negatívneho dopadu na ľudské zdravie alebo finančných následkov pre prevádzku. Sankcie zo strany kontrolných orgánov sú vysoké a pri zistení opakovaných pochybení môžu byť až likvidačné pre prevádzku. S cieľom odborne zabezpečiť DDD služby pre svojich klientov je tu spoločnosť J&K TECHNOLOGY, s.r.o. ktorá ponúka služby na vysokej úrovni s maximálnou zárukou kvality a v čo najkratšej časovej lehote v prípade výskytu škodcov na prevádzke.